Werkwijze

Nieuwe werkvormen voor positieverbetering

IBISS gaat dwars tegen de sombere werkelijkheid in. Door voorbeeldprojecten (pilots) worden nieuwe en uitdagende werkvormen uitgeprobeerd om positieverbetering van de doelgroep voor elkaar te krijgen. Als blijkt dat een aanpak succesvol is, probeert IBISS deze via politieke lobby opgenomen te krijgen binnen de reguliere beleidskaders.

Om nieuw ontwikkelde werkvormen te trainen en de toepassing ervan te stimuleren, heeft IBISS Ipê Geral opgezet. Dit interne opleidingscentrum werkt aan kadervorming en bijscholing voor eigen medewerkers en de informele leiders van projecten en favelas. Medewerkers van andere instellingen die met ongeveer dezelfde doelgroep werken, kunnen hier ook cursussen volgen.

Benadering: Vertrouwen op eigen kracht doelgroepen

IBISS hanteert een holistische aanpak waarin zorg, hulpverlening, educatie en belangenbehartiging hand in hand gaan. Dit houdt in dat mensen in hun totaliteit en in relatie tot hun omgeving worden gezien.

Aangezien IBISS met doelgroepen werkt die steeds weer door de samenleving worden buitengesloten, is een ‘normale’ benaderingswijze vaak niet toereikend. Door voortdurend te investeren in de uitwerking van nieuwe ideeën en werkwijzen probeert IBISS uitsluiting tegen te gaan. Vandaar de benaming “Instituut voor Innovatie”.

IBISS onderscheidt zich van andere organisaties door achtergestelde groepen uit te dagen hun positieverbetering in eigen hand te nemen. Zij is niet bang om daarbij jongeren te betrekken die in een vergevorderd stadium van ontsporing zijn geraakt. IBISS erkent het verlangen tot verandering en groei en vertrouwt daarbij op de eigen kracht van de doelgroepen.

Via kleine, doelgerichte projecten worden mensen gaandeweg gemotiveerd om zelf het initiatief te nemen. Informele leiders uit de favelas (zoals voetbaltrainers en leden van de wijkraad) worden voortdurend aangesproken om mee te werken. Dat geldt ook voor gezondheidswerkers (zoals artsen en verpleegkundigen) en overheidsfunctionarissen.

Belangenbehartiging: Werken aan eigen toekomst

Belangenbehartiging is een onlosmakelijk onderdeel van de werkwijze van IBISS. IBISS vindt het belangrijk dat doelgroepen zich daar ook zélf mee bezighouden. Het is een uitdaging de doelgroepen zo te stimuleren dat zij aan de eigen toekomst werken en uiteindelijk als volwaardige burgers deelnemen aan de samenleving. Daarom wordt er binnen alle projecten aan bewustwording gewerkt. Daarnaast worden er educatieprogramma’s ontwikkeld, zoals de cursus Jovens Lideranças voor (potentiële) jonge leiders uit sloppenwijken.

Omdat IBISS haar nieuw ontwikkelde benaderingen binnen forums en raden aan de orde te stelt, wordt er een bijdrage geleverd aan de formulering en vaststelling van nieuw Openbaar Beleid. Hiermee worden ook de belangen van de doelgroep behartigd.

Voor de verdediging van mensenrechten werkt IBISS nauw samen met rechtshulpprojecten voor slachtoffers van discriminatie, geweld en uitbuiting. Om tot werkelijke positieverbetering te komen is het een absolute voorwaarde dat de mensenrechten worden gerespecteerd.

Door de pilot projecten kan IBISS bepaalde werkwijzen uitproberen en bewijzen. Zo heeft bijv. het project Alternatieve Straffen (Penas Alternativas) uitgewezen dat het werken met alternatieve straffen een positieve uitwerking heeft op kleine criminelen . Daarom heeft de Dienst Gevangeniswezen dit project nu overgenomen.

IBISS als bruggenbouwer

IBISS wil met haar projecten bruggen slaan tussen de mensen die sociaal zijn buitengesloten en de bestaande overheidsdiensten. Zo worden er bijvoorbeeld medische voorposten gestart waar ziekten vroegtijdig worden onderkend en patiënten efficiënt worden doorverwezen. Op deze manier komen mensen in het traject van de officiële gezondheidszorg terecht. IBISS ondersteunt ook de oprichting van vakbonden voor prostituees en vuilnisscheiders zodat deze groepen hun belangen beter kunnen behartigen bij officiële organen.

Met hetzelfde doel wordt de oprichting van vakbonden voor prostituees en vuilnisscheiders gestimuleerd, zodat ze zelf de strijd met de samenleving aangaan.

Door voetbalschooltjes en muziekprojecten wordt er een brug geslagen tussen de straat en het officiële onderwijssysteem.

Gepacificeerde gebieden

Vanaf 2010 is de overheid gestart met het pacificeren van door drugsbendes gecontroleerde favela’s in Rio de Janeiro. Dit gaat gepaard met veel geweld en problemen. IBISS beziet wat haar rol kan zijn in gepacificeerde gebieden en in andere gebieden waar de drugsbendes zich naar toe hebben verplaatst. Zo heeft IBISS in 2010, in de toen gepacificeerde favela Vila Cruzeiro, haar multifunctionele project Espaço IBISS kunnen overdragen aan de Staat Rio de Janeiro.

© Stichting IBISS Foundation | website: GravyTrain | webdesign: Fred Opdam